Asociace strážců
Úvod >> Strážci budou přísnější

Strážci budou přísnější

11 / 35

Od 1.10.2015 platí novela přestupkového zákona, která navyšuje horní sazbu pro uložření blokových pokud na 5000,- Kč a upravuje lhůtu, do kdy může být přestupek projednán ve správním řízení.

Navýšení blokových pokut!!!

Od 1.10.2015 platí novela přestupkového zákona, která zvyšuje hranici horní sazby pro uložení pokut ve zkráceném řízení:
- v případě blokového řízení z původní částky 1.000 Kč na 5.000 Kč,
- v případě příkazního řízení z původní částky 4.000 Kč na 10.000 Kč.

U mladistvých (osoba v době spáchání přestupku dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok) hranice horní sazby:
- v blokovém řízení je 2.500 Kč,
- v případě příkazního řízení je 5.000 Kč.

Lhůty k projednání přestupku:

Zákon o přestupcích i nadále stanoví, že „přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.“ Nově však stanoví okolnosti, za nichž se běh této jednoroční lhůty přerušuje:
- zahájením řízení o přestupku,
- vydáním rozhodnutí o vině z přestupku,
- doručením příkazu o uložení pokuty.

 

Přerušením běhu 1 roční lhůty začíná běh nové lhůty, ale přestupek musí být projednán maximálně do 2 let od jeho spáchání.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: